St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

 

Index  [<< | >>]
First Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 95  [<< | >>]

OF HUMAN LAW (FOUR ARTICLES)

Deinde considerandum est de lege humana.
  • Et primo quidem, de ipsa lege secundum se;
  • secundo, de potestate eius;
  • tertio, de eius mutabilitate.
   We must now consider human law; and
  • (1) this law considered in itself;
  • (2) its power;
  • (3) its mutability.
Circa primum quaeruntur quatuor. Under the first head there are four points of inquiry:
Primo, de utilitate ipsius.     (1) Its utility.
Secundo, de origine eius.     (2) Its origin.
Tertio, de qualitate ipsius.     (3) Its quality.
Quarto, de divisione eiusdem.     (4) Its division.

 

Index  [<< | >>]
First Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 95  [<< | >>]
Article: 1  [<< | >>]

Whether it was useful for laws to be framed by men?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod non fuerit utile aliquas leges poni ab hominibus. Intentio enim cuiuslibet legis est ut per eam homines fiant boni, sicut supra dictum est. Sed homines magis inducuntur ad bonum voluntarii per monitiones, quam coacti per leges. Ergo non fuit necessarium leges ponere.   Objection 1: It would seem that it was not useful for laws to be framed by men. Because the purpose of every law is that man be made good thereby, as stated above (Question [92], Article [1]). But men are more to be induced to be good willingly by means of admonitions, than against their will, by means of laws. Therefore there was no need to frame laws.
Praeterea, sicut dicit philosophus, in V Ethic., ad iudicem confugiunt homines sicut ad iustum animatum. Sed iustitia animata est melior quam inanimata, quae legibus continetur. Ergo melius fuisset ut executio iustitiae committeretur arbitrio iudicum, quam quod super hoc lex aliqua ederetur.   Objection 2: Further, As the Philosopher says (Ethic. v, 4), "men have recourse to a judge as to animate justice." But animate justice is better than inanimate justice, which contained in laws. Therefore it would have been better for the execution of justice to be entrusted to the decision of judges, than to frame laws in addition.
Praeterea, lex omnis directiva est actuum humanorum, ut ex supradictis patet. Sed cum humani actus consistant in singularibus, quae sunt infinita, non possunt ea quae ad directionem humanorum actuum pertinent, sufficienter considerari, nisi ab aliquo sapiente, qui inspiciat singula. Ergo melius fuisset arbitrio sapientum dirigi actus humanos, quam aliqua lege posita. Ergo non fuit necessarium leges humanas ponere.   Objection 3: Further, every law is framed for the direction of human actions, as is evident from what has been stated above (Question [90], Articles [1],2). But since human actions are about singulars, which are infinite in number, matter pertaining to the direction of human actions cannot be taken into sufficient consideration except by a wise man, who looks into each one of them. Therefore it would have been better for human acts to be directed by the judgment of wise men, than by the framing of laws. Therefore there was no need of human laws.
Sed contra est quod Isidorus dicit, in libro Etymol., factae sunt leges ut earum metu humana coerceretur audacia, tutaque sit inter improbos innocentia, et in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur nocendi facultas. Sed haec sunt maxime necessaria humano generi. Ergo necessarium fuit ponere leges humanas.   On the contrary, Isidore says (Etym. v, 20): "Laws were made that in fear thereof human audacity might be held in check, that innocence might be safeguarded in the midst of wickedness, and that the dread of punishment might prevent the wicked from doing harm." But these things are most necessary to mankind. Therefore it was necessary that human laws should be made.
Respondeo dicendum quod, sicut ex supradictis patet, homini naturaliter inest quaedam aptitudo ad virtutem; sed ipsa virtutis perfectio necesse est quod homini adveniat per aliquam disciplinam. Sicut etiam videmus quod per aliquam industriam subvenitur homini in suis necessitatibus, puta in cibo et vestitu, quorum initia quaedam habet a natura, scilicet rationem et manus, non autem ipsum complementum, sicut cetera animalia, quibus natura dedit sufficienter tegumentum et cibum. Ad hanc autem disciplinam non de facili invenitur homo sibi sufficiens. Quia perfectio virtutis praecipue consistit in retrahendo hominem ab indebitis delectationibus, ad quas praecipue homines sunt proni, et maxime iuvenes, circa quos efficacior est disciplina. Et ideo oportet quod huiusmodi disciplinam, per quam ad virtutem perveniatur, homines ab alio sortiantur. Et quidem quantum ad illos iuvenes qui sunt proni ad actus virtutum, ex bona dispositione naturae, vel consuetudine, vel magis divino munere, sufficit disciplina paterna, quae est per monitiones. Sed quia inveniuntur quidam protervi et ad vitia proni, qui verbis de facili moveri non possunt; necessarium fuit ut per vim et metum cohiberentur a malo, ut saltem sic male facere desistentes, et aliis quietam vitam redderent, et ipsi tandem per huiusmodi assuetudinem ad hoc perducerentur quod voluntarie facerent quae prius metu implebant, et sic fierent virtuosi. Huiusmodi autem disciplina cogens metu poenae, est disciplina legum. Unde necessarium fuit ad pacem hominum et virtutem, ut leges ponerentur, quia sicut philosophus dicit, in I Polit., sicut homo, si sit perfectus virtute, est optimum animalium; sic, si sit separatus a lege et iustitia, est pessimum omnium; quia homo habet arma rationis ad explendas concupiscentias et saevitias, quae non habent alia animalia.   I answer that, As stated above (Question [63], Article [1]; Question [94], Article [3]), man has a natural aptitude for virtue; but the perfection of virtue must be acquired by man by means of some kind of training. Thus we observe that man is helped by industry in his necessities, for instance, in food and clothing. Certain beginnings of these he has from nature, viz. his reason and his hands; but he has not the full complement, as other animals have, to whom nature has given sufficiency of clothing and food. Now it is difficult to see how man could suffice for himself in the matter of this training: since the perfection of virtue consists chiefly in withdrawing man from undue pleasures, to which above all man is inclined, and especially the young, who are more capable of being trained. Consequently a man needs to receive this training from another, whereby to arrive at the perfection of virtue. And as to those young people who are inclined to acts of virtue, by their good natural disposition, or by custom, or rather by the gift of God, paternal training suffices, which is by admonitions. But since some are found to be depraved, and prone to vice, and not easily amenable to words, it was necessary for such to be restrained from evil by force and fear, in order that, at least, they might desist from evil-doing, and leave others in peace, and that they themselves, by being habituated in this way, might be brought to do willingly what hitherto they did from fear, and thus become virtuous. Now this kind of training, which compels through fear of punishment, is the discipline of laws. Therefore in order that man might have peace and virtue, it was necessary for laws to be framed: for, as the Philosopher says (Polit. i, 2), "as man is the most noble of animals if he be perfect in virtue, so is he the lowest of all, if he be severed from law and righteousness"; because man can use his reason to devise means of satisfying his lusts and evil passions, which other animals are unable to do.
Ad primum ergo dicendum quod homines bene dispositi melius inducuntur ad virtutem monitionibus voluntariis quam coactione, sed quidam male dispositi non ducuntur ad virtutem nisi cogantur.   Reply to Objection 1: Men who are well disposed are led willingly to virtue by being admonished better than by coercion: but men who are evilly disposed are not led to virtue unless they are compelled.
Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, I Rhetor., melius est omnia ordinari lege, quam dimittere iudicum arbitrio. Et hoc propter tria. Primo quidem, quia facilius est invenire paucos sapientes, qui sufficiant ad rectas leges ponendas, quam multos, qui requirerentur ad recte iudicandum de singulis. Secundo, quia illi qui leges ponunt, ex multo tempore considerant quid lege ferendum sit, sed iudicia de singularibus factis fiunt ex casibus subito exortis. Facilius autem ex multis consideratis potest homo videre quid rectum sit, quam solum ex aliquo uno facto. Tertio, quia legislatores iudicant in universali, et de futuris, sed homines iudiciis praesidentes iudicant de praesentibus, ad quae afficiuntur amore vel odio, aut aliqua cupiditate; et sic eorum depravatur iudicium.   Reply to Objection 2: As the Philosopher says (Rhet. i, 1), "it is better that all things be regulated by law, than left to be decided by judges": and this for three reasons. First, because it is easier to find a few wise men competent to frame right laws, than to find the many who would be necessary to judge aright of each single case. Secondly, because those who make laws consider long beforehand what laws to make; whereas judgment on each single case has to be pronounced as soon as it arises: and it is easier for man to see what is right, by taking many instances into consideration, than by considering one solitary fact. Thirdly, because lawgivers judge in the abstract and of future events; whereas those who sit in judgment of things present, towards which they are affected by love, hatred, or some kind of cupidity; wherefore their judgment is perverted.
Quia ergo iustitia animata iudicis non invenitur in multis; et quia flexibilis est; ideo necessarium fuit, in quibuscumque est possibile, legem determinare quid iudicandum sit, et paucissima arbitrio hominum committere.    Since then the animated justice of the judge is not found in every man, and since it can be deflected, therefore it was necessary, whenever possible, for the law to determine how to judge, and for very few matters to be left to the decision of men.
Ad tertium dicendum quod quaedam singularia, quae non possunt lege comprehendi, necesse est committere iudicibus, ut ibidem philosophus dicit, puta de eo quod est factum esse vel non esse, et de aliis huiusmodi.   Reply to Objection 3: Certain individual facts which cannot be covered by the law "have necessarily to be committed to judges," as the Philosopher says in the same passage: for instance, "concerning something that has happened or not happened," and the like.

 

Index  [<< | >>]
First Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 95  [<< | >>]
Article: 2  [<< | >>]

Whether every human law is derived from the natural law?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non omnis lex humanitus posita a lege naturali derivetur. Dicit enim philosophus, in V Ethic., quod iustum legale est quod ex principio quidem nihil differt utrum sic vel aliter fiat. Sed in his quae oriuntur ex lege naturali, differt utrum sic vel aliter fiat. Ergo ea quae sunt legibus humanis statuta, non omnia derivantur a lege naturae.   Objection 1: It would seem that not every human law is derived from the natural law. For the Philosopher says (Ethic. v, 7) that "the legal just is that which originally was a matter of indifference." But those things which arise from the natural law are not matters of indifference. Therefore the enactments of human laws are not derived from the natural law.
Praeterea, ius positivum dividitur contra ius naturale, ut patet per Isidorum, in libro Etymol., et per philosophum, in V Ethic. Sed ea quae derivantur a principiis communibus legis naturae sicut conclusiones, pertinent ad legem naturae, ut supra dictum est. Ergo ea quae sunt de lege humana, non derivantur a lege naturae.   Objection 2: Further, positive law is contrasted with natural law, as stated by Isidore (Etym. v, 4) and the Philosopher (Ethic. v, 7). But those things which flow as conclusions from the general principles of the natural law belong to the natural law, as stated above (Question [94], Article [4]). Therefore that which is established by human law does not belong to the natural law.
Praeterea, lex naturae est eadem apud omnes, dicit enim philosophus, in V Ethic., quod naturale iustum est quod ubique habet eandem potentiam. Si igitur leges humanae a naturali lege derivarentur, sequeretur quod etiam ipsae essent eaedem apud omnes. Quod patet esse falsum.   Objection 3: Further, the law of nature is the same for all; since the Philosopher says (Ethic. v, 7) that "the natural just is that which is equally valid everywhere." If therefore human laws were derived from the natural law, it would follow that they too are the same for all: which is clearly false.
Praeterea, eorum quae a lege naturali derivantur, potest aliqua ratio assignari. Sed non omnium quae a maioribus lege statuta sunt, ratio reddi potest, ut iurisperitus dicit. Ergo non omnes leges humanae derivantur a lege naturali.   Objection 4: Further, it is possible to give a reason for things which are derived from the natural law. But "it is not possible to give the reason for all the legal enactments of the lawgivers," as the jurist says [*Pandect. Justin. lib. i, ff, tit. iii, v; De Leg. et Senat.]. Therefore not all human laws are derived from the natural law.
Sed contra est quod Tullius dicit, in sua Rhetor., res a natura profectas, et a consuetudine probatas, legum metus et religio sanxit.   On the contrary, Tully says (Rhet. ii): "Things which emanated from nature and were approved by custom, were sanctioned by fear and reverence for the laws."
Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in I de Lib. Arb., non videtur esse lex, quae iusta non fuerit. Unde inquantum habet de iustitia, intantum habet de virtute legis. In rebus autem humanis dicitur esse aliquid iustum ex eo quod est rectum secundum regulam rationis. Rationis autem prima regula est lex naturae, ut ex supradictis patet. Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio.   I answer that, As Augustine says (De Lib. Arb. i, 5) "that which is not just seems to be no law at all": wherefore the force of a law depends on the extent of its justice. Now in human affairs a thing is said to be just, from being right, according to the rule of reason. But the first rule of reason is the law of nature, as is clear from what has been stated above (Question [91], Article [2], ad 2). Consequently every human law has just so much of the nature of law, as it is derived from the law of nature. But if in any point it deflects from the law of nature, it is no longer a law but a perversion of law.
Sed sciendum est quod a lege naturali dupliciter potest aliquid derivari, uno modo, sicut conclusiones ex principiis; alio modo, sicut determinationes quaedam aliquorum communium. Primus quidem modus est similis ei quo in scientiis ex principiis conclusiones demonstrativae producuntur. Secundo vero modo simile est quod in artibus formae communes determinantur ad aliquid speciale, sicut artifex formam communem domus necesse est quod determinet ad hanc vel illam domus figuram. Derivantur ergo quaedam a principiis communibus legis naturae per modum conclusionum, sicut hoc quod est non esse occidendum, ut conclusio quaedam derivari potest ab eo quod est nulli esse malum faciendum. Quaedam vero per modum determinationis, sicut lex naturae habet quod ille qui peccat, puniatur; sed quod tali poena puniatur, hoc est quaedam determinatio legis naturae.    But it must be noted that something may be derived from the natural law in two ways: first, as a conclusion from premises, secondly, by way of determination of certain generalities. The first way is like to that by which, in sciences, demonstrated conclusions are drawn from the principles: while the second mode is likened to that whereby, in the arts, general forms are particularized as to details: thus the craftsman needs to determine the general form of a house to some particular shape. Some things are therefore derived from the general principles of the natural law, by way of conclusions; e.g. that "one must not kill" may be derived as a conclusion from the principle that "one should do harm to no man": while some are derived therefrom by way of determination; e.g. the law of nature has it that the evil-doer should be punished; but that he be punished in this or that way, is a determination of the law of nature.
Utraque igitur inveniuntur in lege humana posita. Sed ea quae sunt primi modi, continentur lege humana non tanquam sint solum lege posita, sed habent etiam aliquid vigoris ex lege naturali. Sed ea quae sunt secundi modi, ex sola lege humana vigorem habent.    Accordingly both modes of derivation are found in the human law. But those things which are derived in the first way, are contained in human law not as emanating therefrom exclusively, but have some force from the natural law also. But those things which are derived in the second way, have no other force than that of human law.
Ad primum ergo dicendum quod philosophus loquitur de illis quae sunt lege posita per determinationem vel specificationem quandam praeceptorum legis naturae.   Reply to Objection 1: The Philosopher is speaking of those enactments which are by way of determination or specification of the precepts of the natural law.
Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de his quae derivantur a lege naturae tanquam conclusiones.   Reply to Objection 2: This argument avails for those things that are derived from the natural law, by way of conclusions.
Ad tertium dicendum quod principia communia legis naturae non possunt eodem modo applicari omnibus, propter multam varietatem rerum humanarum. Et exinde provenit diversitas legis positivae apud diversos.   Reply to Objection 3: The general principles of the natural law cannot be applied to all men in the same way on account of the great variety of human affairs: and hence arises the diversity of positive laws among various people.
Ad quartum dicendum quod verbum illud iurisperiti intelligendum est in his quae sunt introducta a maioribus circa particulares determinationes legis naturalis; ad quas quidem determinationes se habet expertorum et prudentum iudicium sicut ad quaedam principia; inquantum scilicet statim vident quid congruentius sit particulariter determinari.   Reply to Objection 4: These words of the Jurist are to be understood as referring to decisions of rulers in determining particular points of the natural law: on which determinations the judgment of expert and prudent men is based as on its principles; in so far, to wit, as they see at once what is the best thing to decide.
Unde philosophus dicit, in VI Ethic., quod in talibus oportet attendere expertorum et seniorum vel prudentum indemonstrabilibus enuntiationibus et opinionibus, non minus quam demonstrationibus.    Hence the Philosopher says (Ethic. vi, 11) that in such matters, "we ought to pay as much attention to the undemonstrated sayings and opinions of persons who surpass us in experience, age and prudence, as to their demonstrations."

 

Index  [<< | >>]
First Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 95  [<< | >>]
Article: 3  [<< | >>]

Whether Isidore's description of the quality of positive law is appropriate?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Isidorus inconvenienter qualitatem legis positivae describat, dicens, erit lex honesta, iusta, possibilis secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco temporique conveniens, necessaria, utilis; manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat; nullo privato commodo, sed pro communi utilitate civium scripta. Supra enim in tribus conditionibus qualitatem legis explicaverat, dicens, lex erit omne quod ratione constiterit, dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti proficiat. Ergo superflue postmodum conditiones legis multiplicat.   Objection 1: It would seem that Isidore's description of the quality of positive law is not appropriate, when he says (Etym. v, 21): "Law shall be virtuous, just, possible to nature, according to the custom of the country, suitable to place and time, necessary, useful; clearly expressed, lest by its obscurity it lead to misunderstanding; framed for no private benefit, but for the common good." Because he had previously expressed the quality of law in three conditions, saying that "law is anything founded on reason, provided that it foster religion, be helpful to discipline, and further the common weal." Therefore it was needless to add any further conditions to these.
Praeterea, iustitia pars est honestatis; ut Tullius dicit, in I de Offic. Ergo postquam dixerat honesta, superflue additur iusta.   Objection 2: Further, Justice is included in honesty, as Tully says (De Offic. vii). Therefore after saying "honest" it was superfluous to add "just."
Praeterea, lex scripta, secundum Isidorum, contra consuetudinem dividitur. Non ergo debuit in definitione legis poni quod esset secundum consuetudinem patriae.   Objection 3: Further, written law is condivided with custom, according to Isidore (Etym. ii, 10). Therefore it should not be stated in the definition of law that it is "according to the custom of the country."
Praeterea, necessarium dupliciter dicitur. Scilicet id quod est necessarium simpliciter, quod impossibile est aliter se habere, et huiusmodi necessarium non subiacet humano iudicio, unde talis necessitas ad legem humanam non pertinet. Est etiam aliquid necessarium propter finem, et talis necessitas idem est quod utilitas. Ergo superflue utrumque ponitur, necessaria et utilis.   Objection 4: Further, a thing may be necessary in two ways. It may be necessary simply, because it cannot be otherwise: and that which is necessary in this way, is not subject to human judgment, wherefore human law is not concerned with necessity of this kind. Again a thing may be necessary for an end: and this necessity is the same as usefulness. Therefore it is superfluous to say both "necessary" and "useful."
Sed contra est auctoritas ipsius Isidori.   On the contrary, stands the authority of Isidore.
Respondeo dicendum quod uniuscuiusque rei quae est propter finem, necesse est quod forma determinetur secundum proportionem ad finem; sicut forma serrae talis est qualis convenit sectioni; ut patet in II Physic. Quaelibet etiam res recta et mensurata oportet quod habeat formam proportionalem suae regulae et mensurae. Lex autem humana utrumque habet, quia et est aliquid ordinatum ad finem; et est quaedam regula vel mensura regulata vel mensurata quadam superiori mensura; quae quidem est duplex, scilicet lex divina et lex naturae, ut ex supradictis patet. Finis autem humanae legis est utilitas hominum; sicut etiam iurisperitus dicit. Et ideo Isidorus in conditione legis, primo quidem tria posuit, scilicet quod religioni congruat, inquantum scilicet est proportionata legi divinae; quod disciplinae conveniat, inquantum est proportionata legi naturae; quod saluti proficiat, inquantum est proportionata utilitati humanae.   I answer that, Whenever a thing is for an end, its form must be determined proportionately to that end; as the form of a saw is such as to be suitable for cutting (Phys. ii, text. 88). Again, everything that is ruled and measured must have a form proportionate to its rule and measure. Now both these conditions are verified of human law: since it is both something ordained to an end; and is a rule or measure ruled or measured by a higher measure. And this higher measure is twofold, viz. the Divine law and the natural law, as explained above (Article [2]; Question [93], Article [3]). Now the end of human law is to be useful to man, as the jurist states [*Pandect. Justin. lib. xxv, ff., tit. iii; De Leg. et Senat.]. Wherefore Isidore in determining the nature of law, lays down, at first, three conditions; viz. that it "foster religion," inasmuch as it is proportionate to the Divine law; that it be "helpful to discipline," inasmuch as it is proportionate to the nature law; and that it "further the common weal," inasmuch as it is proportionate to the utility of mankind.
Et ad haec tria omnes aliae conditiones quas postea ponit, reducuntur. Nam quod dicitur honesta, refertur ad hoc quod religioni congruat. Quod autem subditur, iusta, possibilis secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco temporique conveniens, additur ad hoc quod conveniat disciplinae. Attenditur enim humana disciplina primum quidem quantum ad ordinem rationis, qui importatur in hoc quod dicitur iusta. Secundo, quantum ad facultatem agentium. Debet enim esse disciplina conveniens unicuique secundum suam possibilitatem, observata etiam possibilitate naturae (non enim eadem sunt imponenda pueris, quae imponuntur viris perfectis); et secundum humanam consuetudinem; non enim potest homo solus in societate vivere, aliis morem non gerens. Tertio, quantum ad debitas circumstantias, dicit, loco temporique conveniens. Quod vero subditur, necessaria, utilis, etc., refertur ad hoc quod expediat saluti, ut necessitas referatur ad remotionem malorum; utilitas, ad consecutionem bonorum; manifestatio vero, ad cavendum nocumentum quod ex ipsa lege posset provenire. Et quia, sicut supra dictum est, lex ordinatur ad bonum commune, hoc ipsum in ultima parte determinationis ostenditur.    All the other conditions mentioned by him are reduced to these three. For it is called virtuous because it fosters religion. And when he goes on to say that it should be "just, possible to nature, according to the customs of the country, adapted to place and time," he implies that it should be helpful to discipline. For human discipline depends on first on the order of reason, to which he refers by saying "just": secondly, it depends on the ability of the agent; because discipline should be adapted to each one according to his ability, taking also into account the ability of nature (for the same burdens should be not laid on children as adults); and should be according to human customs; since man cannot live alone in society, paying no heed to others: thirdly, it depends on certain circumstances, in respect of which he says, "adapted to place and time." The remaining words, "necessary, useful," etc. mean that law should further the common weal: so that "necessity" refers to the removal of evils; "usefulness" to the attainment of good; "clearness of expression," to the need of preventing any harm ensuing from the law itself. And since, as stated above (Question [90], Article [2]), law is ordained to the common good, this is expressed in the last part of the description.
Et per hoc patet responsio ad obiecta.    This suffices for the Replies to the Objections.

 

Index  [<< | >>]
First Part of the Second Part  [<< | >>]
Question: 95  [<< | >>]
Article: 4  [<< | >>]

Whether Isidore's division of human laws is appropriate?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter Isidorus divisionem legum humanarum ponat, sive iuris humani. Sub hoc enim iure comprehendit ius gentium, quod ideo sic nominatur, ut ipse dicit, quia eo omnes fere gentes utuntur. Sed sicut ipse dicit, ius naturale est quod est commune omnium nationum. Ergo ius gentium non continetur sub iure positivo humano, sed magis sub iure naturali.   Objection 1: It would seem that Isidore wrongly divided human statutes or human law (Etym. v, 4, seqq.). For under this law he includes the "law of nations," so called, because, as he says, "nearly all nations use it." But as he says, "natural law is that which is common to all nations." Therefore the law of nations is not contained under positive human law, but rather under natural law.
Praeterea, ea quae habent eandem vim, non videntur formaliter differre, sed solum materialiter. Sed leges, plebiscita, senatusconsulta, et alia huiusmodi quae ponit, omnia habent eandem vim. Ergo videtur quod non differant nisi materialiter. Sed talis distinctio in arte non est curanda, cum possit esse in infinitum. Ergo inconvenienter huiusmodi divisio humanarum legum introducitur.   Objection 2: Further, those laws which have the same force, seem to differ not formally but only materially. But "statutes, decrees of the commonalty, senatorial decrees," and the like which he mentions (Etym. v, 9), all have the same force. Therefore they do not differ, except materially. But art takes no notice of such a distinction: since it may go on to infinity. Therefore this division of human laws is not appropriate.
Praeterea, sicut in civitate sunt principes et sacerdotes et milites, ita etiam sunt et alia hominum officia. Ergo videtur quod, sicut ponitur quoddam ius militare, et ius publicum, quod consistit in sacerdotibus et magistratibus; ita etiam debeant poni alia iura, ad alia officia civitatis pertinentia.   Objection 3: Further, just as, in the state, there are princes, priests and soldiers, so are there other human offices. Therefore it seems that, as this division includes "military law," and "public law," referring to priests and magistrates; so also it should include other laws pertaining to other offices of the state.
Praeterea, ea quae sunt per accidens, sunt praetermittenda. Sed accidit legi ut ab hoc vel illo homine feratur. Ergo inconvenienter ponitur divisio legum humanarum ex nominibus legislatorum, ut scilicet quaedam dicatur Cornelia, quaedam Falcidia, et cetera.   Objection 4: Further, those things that are accidental should be passed over. But it is accidental to law that it be framed by this or that man. Therefore it is unreasonable to divide laws according to the names of lawgivers, so that one be called the "Cornelian" law, another the "Falcidian" law, etc.
In contrarium auctoritas Isidori sufficiat.   On the contrary, The authority of Isidore (Objection [1]) suffices.
Respondeo dicendum quod unumquodque potest per se dividi secundum id quod in eius ratione continetur. Sicut in ratione animalis continetur anima, quae est rationalis vel irrationalis, et ideo animal proprie et per se dividitur secundum rationale et irrationale; non autem secundum album et nigrum, quae sunt omnino praeter rationem eius. Sunt autem multa de ratione legis humanae, secundum quorum quodlibet lex humana proprie et per se dividi potest. Est enim primo de ratione legis humanae quod sit derivata a lege naturae, ut ex dictis patet. Et secundum hoc dividitur ius positivum in ius gentium et ius civile, secundum duos modos quibus aliquid derivatur a lege naturae, ut supra dictum est. Nam ad ius gentium pertinent ea quae derivantur ex lege naturae sicut conclusiones ex principiis, ut iustae emptiones, venditiones, et alia huiusmodi, sine quibus homines ad invicem convivere non possent; quod est de lege naturae, quia homo est naturaliter animal sociale, ut probatur in I Polit. Quae vero derivantur a lege naturae per modum particularis determinationis, pertinent ad ius civile, secundum quod quaelibet civitas aliquid sibi accommodum determinat.   I answer that, A thing can of itself be divided in respect of something contained in the notion of that thing. Thus a soul either rational or irrational is contained in the notion of animal: and therefore animal is divided properly and of itself in respect of its being rational or irrational; but not in the point of its being white or black, which are entirely beside the notion of animal. Now, in the notion of human law, many things are contained, in respect of any of which human law can be divided properly and of itself. For in the first place it belongs to the notion of human law, to be derived from the law of nature, as explained above (Article [2]). In this respect positive law is divided into the "law of nations" and "civil law," according to the two ways in which something may be derived from the law of nature, as stated above (Article [2]). Because, to the law of nations belong those things which are derived from the law of nature, as conclusions from premises, e.g. just buyings and sellings, and the like, without which men cannot live together, which is a point of the law of nature, since man is by nature a social animal, as is proved in Polit. i, 2. But those things which are derived from the law of nature by way of particular determination, belong to the civil law, according as each state decides on what is best for itself.
Secundo est de ratione legis humanae quod ordinetur ad bonum commune civitatis. Et secundum hoc lex humana dividi potest secundum diversitatem eorum qui specialiter dant operam ad bonum commune, sicut sacerdotes, pro populo Deum orantes; principes, populum gubernantes; et milites, pro salute populi pugnantes. Et ideo istis hominibus specialia quaedam iura aptantur.    Secondly, it belongs to the notion of human law, to be ordained to the common good of the state. In this respect human law may be divided according to the different kinds of men who work in a special way for the common good: e.g. priests, by praying to God for the people; princes, by governing the people; soldiers, by fighting for the safety of the people. Wherefore certain special kinds of law are adapted to these men.
Tertio est de ratione legis humanae ut instituatur a gubernante communitatem civitatis, sicut supra dictum est. Et secundum hoc distinguuntur leges humanae secundum diversa regimina civitatum. Quorum unum, secundum philosophum, in III Polit., est regnum, quando scilicet civitas gubernatur ab uno, et secundum hoc accipiuntur constitutiones principum. Aliud vero regimen est aristocratia, idest principatus optimorum, vel optimatum, et secundum hoc sumuntur responsa prudentum, et etiam senatusconsulta. Aliud regimen est oligarchia, idest principatus paucorum divitum et potentum, et secundum hoc sumitur ius praetorium, quod etiam honorarium dicitur. Aliud autem regimen est populi, quod nominatur democratia, et secundum hoc sumuntur plebiscita. Aliud autem est tyrannicum, quod est omnino corruptum, unde ex hoc non sumitur aliqua lex. Est etiam aliquod regimen ex istis commixtum, quod est optimum, et secundum hoc sumitur lex, quam maiores natu simul cum plebibus sanxerunt, ut Isidorus dicit.    Thirdly, it belongs to the notion of human law, to be framed by that one who governs the community of the state, as shown above (Question [90], Article [3]). In this respect, there are various human laws according to the various forms of government. Of these, according to the Philosopher (Polit. iii, 10) one is "monarchy," i.e. when the state is governed by one; and then we have "Royal Ordinances." Another form is "aristocracy," i.e. government by the best men or men of highest rank; and then we have the "Authoritative legal opinions" [Responsa Prudentum] and "Decrees of the Senate" [Senatus consulta]. Another form is "oligarchy," i.e. government by a few rich and powerful men; and then we have "Praetorian," also called "Honorary," law. Another form of government is that of the people, which is called "democracy," and there we have "Decrees of the commonalty" [Plebiscita]. There is also tyrannical government, which is altogether corrupt, which, therefore, has no corresponding law. Finally, there is a form of government made up of all these, and which is the best: and in this respect we have law sanctioned by the "Lords and Commons," as stated by Isidore (Etym. v, 4, seqq.).
Quarto vero de ratione legis humanae est quod sit directiva humanorum actuum. Et secundum hoc, secundum diversa de quibus leges feruntur, distinguuntur leges, quae interdum ab auctoribus nominantur, sicut distinguitur lex Iulia de adulteriis, lex Cornelia de sicariis, et sic de aliis, non propter auctores, sed propter res de quibus sunt.    Fourthly, it belongs to the notion of human law to direct human actions. In this respect, according to the various matters of which the law treats, there are various kinds of laws, which are sometimes named after their authors: thus we have the "Lex Julia" about adultery, the "Lex Cornelia" concerning assassins, and so on, differentiated in this way, not on account of the authors, but on account of the matters to which they refer.
Ad primum ergo dicendum quod ius gentium est quidem aliquo modo naturale homini, secundum quod est rationalis, inquantum derivatur a lege naturali per modum conclusionis quae non est multum remota a principiis. Unde de facili in huiusmodi homines consenserunt. Distinguitur tamen a lege naturali, maxime ab eo quod est omnibus animalibus communis.   Reply to Objection 1: The law of nations is indeed, in some way, natural to man, in so far as he is a reasonable being, because it is derived from the natural law by way of a conclusion that is not very remote from its premises. Wherefore men easily agreed thereto. Nevertheless it is distinct from the natural law, especially it is distinct from the natural law which is common to all animals.
Ad alia patet responsio ex his quae dicta sunt.    The Replies to the other Objections are evident from what has been said.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:20 1998.